Uitleg over Ambulante Begeleiding

Logo LBBO def

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning op school bij leerlingen die een indicatie hebben voor een leerlinggebonden financiering. Dit kan zijn binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Als Ambulant Begeleider begeleid  en ondersteun ik  leerlingen van verschillende leeftijden ( 6  tot 22 jaar) op verschillende type scholen.

De ondersteuning is zeer divers; ze is afhankelijk van de hulpvraag van school, van de leerling,  van de ouders,  van de docent en eventueel van overige betrokkenen én afhankelijk van de situatie.

Als Ambulant Begeleider ervaar ik  onderstaande diverse rollen in  diverse werkomgevingen:

  • Interpersoonlijk handelen; de relationele rol: Het initiëren en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de leerling, het initiëren en  onderhouden van een werkrelatie met docenten gekenmerkt door partnership, het respecteren van de  autonomie van de ouders, het deelnemen aan collegiale consultatie.
  • Processen begeleiden; de ondersteunende rol: Het zorg dragen van een leeromgeving die afgestemd is op de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerling, het participeren in het delen van kennis en ervaring met betrokkenen.
  • Expertise overdragen; de informerende rol: Het leren omgaan met de speciale  leerbelemmeringen en leerbehoeften van de leerling zowel aan de leerling , als aan de docenten, ouders en andere betrokkenen.
  • Vormgeven aan ondernemerschap; de klantgerichte rol: Het zorg dragen van vraaggestuurde dienstverlening  en ondersteuning op maat, tevens het onderhouden en deelnemen aan werkgroepen en netwerken.

Door deze zeer uiteenlopende leeromgevingen leer ik zelf  iedere dag bij.

De kern van de ondersteuning vat ik ondanks de zeer verschillende leerlingen en hun leeromgevingen  samen:

De Ambulant Begeleider fungeert als spil in het netwerk van de leerling met zijn leeromgeving. Het streven is om via intensieve korte lijntjes de betrokkenen efficiënt samen te  laten werken om het rendement van de ondersteuning te optimaliseren, hierbij rekening houdend met de autonomie, de competenties en relaties van de leerling.